Menu Close

ผู้บริหารสถาบันฯเข้าพบองคมนตรี

ผู้บริหารสถาบันฯเข้าพบองคมนตรี

        เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

        เพื่อเรียนเชิญพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้ตอบรับการเป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้ฝากให้สถาบันฯ ได้ดำเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพให้เยาวชน เยาวชนชายขอบที่ขาดโอกาสในการศึกษา รวมถึงการสืบสานพระราชปณิธานของพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในโครงการพระราชดำริต่างๆ  โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์