Menu Close

อธิการบดีเข้าพบประธานสหภาพแรงงานฯ กฟภ. และรองผู้ว่าการ กฟภ.

อธิการบดีเข้าพบประธานสหภาพแรงงานฯ กฟภ. และรองผู้ว่าการ กฟภ.

     วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยอาจารย์สืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดี เข้ามอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกิตติชัย ใสสะอาด ได้รับตำหน่งประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนใหม่

     นอกจากนี้อธิการบดีได้เข้าพบนายจาตุรงค์ สุขะแสน รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อีกด้วย

: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์