Menu Close

Tag: สทป

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ชื่อผู้รับผิดชอบและหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย รศ.ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์ รศ.ดร.สกล อุดมศิริ รศ.ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย ผศ.ดร.จันทร์อ่านต่อ

ประชุมเตรียมงานรับปริญญา 2566

ประชุมเตรียมงานรับปริญญา 2566

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานพิธีประราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563อ่านต่อ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัสดุและทดสอบสมบัติทางกล

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัสดุและทดสอบสมบัติทางกล

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวัสดุและทดสอบสมบัติทางกลDownload

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประเภทรับตรงเพื่อศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประเภทรับตรงเพื่อศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566Download