Menu Close

สทป. บริการวิชาการสัญจร โรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

สทป. บริการวิชาการสัญจร โรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการสัญจร ณ โรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้โปรแกรมในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่” โดยมี อาจารย์วศิน ภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ และนายภาณุภักดิ ศรีพงษ์วิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาและเลขานุการสาขาวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานไฟล์ภาพและการถ่ายภาพ, การสร้างสื่อด้วย Canva, การสร้างคลิปด้วย CapCut, การเรียนรู้และเข้าใจการออกแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยเอไอ โดยโปรแกรม CHATGPT, DreamStudio, StableAudio, Adobe Firefly และ Adobe Express

ในการนี้ การอบรมได้รับความสนใจอย่างมากจากพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและอาจารย์ของโรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความตั้งใจในการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์การประยุกต์ใช้โปรแกรมดังกล่าว อีกทั้ง ตัวแทนจากโรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล ได้กล่าวขอบคุณสถาบันฯ ที่ได้เปิดโอกาสให้สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ฯ ได้นำความรู้มาเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ พร้อมกับสำทับทิ้งท้ายว่าต้องการให้สถาบันฯ กลับมาบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ภาพ : สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล
ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี