Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
คำสั่งสภาสถาบันฯ เรื่อง ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คำสั่งสภาสถาบันฯ เรื่อง ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกการจัดสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 และให้ใช้วิธีการประเมินทักษะทางวิชาการ ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุกประเภท
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกการจัดสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 และให้ใช้วิธีการประเมินทักษะทางวิชาการ ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุกประเภท
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปิดทำการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปิดทำการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รอบรั้วปทุมวัน