Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider
FRONT FRONT
FRONT
FRONT

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT)

FRONT

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)

FRONT

ข่าวสารปทุมวัน

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รอบรั้วปทุมวัน