Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider
FRONT FRONT FRONT FRONT
FRONT
FRONT FRONT

ข่าวสารปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่น
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่น
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายปิดทำการสถาบันเป็นการชั่วคราว ( ฉบับที่ 3)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายปิดทำการสถาบันเป็นการชั่วคราว ( ฉบับที่ 3)
ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกการจัดสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ประกาศสถาบันฯ เรื่องยกเลิกการจัดสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

รอบรั้วปทุมวัน