Menu Close

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2565

นโยบายปี 2565

สามารถเข้าจากหน้าเว็บไซต์สถาบัน www.pit.ac.th เลือกหัวข้อ “เกี่ยวกับปทุมวัน” เลือกเมนู “อำนาจหน้าที่” ได้อีกหนึ่งช่องทาง

ช่องทางร้องเรียน